Collect & Clean

Algemene voorwaarden

Definities
In deze voorwaarden worden verstaan onder:

  1. Collect & Clean: Zijnde degene die werkzaamheden verleent aan de Opdrachtgever en/of materialen levert aan de Opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever: wordt hieronder mede contractant c.q. Opdrachtgever bedoeld, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is of wordt gesloten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
  3. Werkzaamheden: de (dienstverlenings-)werkzaamheden die Collect & Clean onder de overeenkomst verricht of laat verrichten.
  4. Materialen: Alle door Collect & Clean bij de werkzaamheden te gebruiken materialen, al dan niet in de macht van de Opdrachtgever gebracht, alsmede alle door Collect & Clean te verhuren of verhuurde producten, waaronder begrepen gereedschappen, werktuigen, voertuigen, containers en overige inzamelmiddelen, alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd.
  5. Offertes: De offerte is een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van de Opdrachtgever en schriftelijk of anderszins aangeboden aan de Opdrachtgever.
  6. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening en/of de overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van de materialen, alsmede iedere andere overeenkomst tussen Collect & Clean en de Opdrachtgever, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken dus onderdeel uit van alle offertes, adviezen, schoonmaakwerkzaamheden, aannemingswerkzaamheden, overeenkomsten ter zake levering van diensten en materialen geleverd door Collect & Clean.

1.2 De algemene voorwaarden van Collect & Clean prevaleren boven afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Collect & Clean slechts voor zover deze afwijkende bepalingen met Collect & Clean uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden wordt gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Collect & Clean.

Artikel 2: Offertes/adviezen
2.1 Alle offertes blijven gedurende de door Collect & Clean aangegeven termijn geldig. Indien geen termijn genoemd wordt zijn de offertes van Collect & Clean vrijblijvend.

2.2 Adviezen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, waaronder -maar niet beperkt tot- werkomschrijving, hoeveelheden, afmetingen, opgegeven oppervlakte(n), de opgegeven bezetting en/of aankleding.

2.3 Ingeval Collect & Clean voor het uitbrengen van de offerte, het doen van prijsopgave of voor het verstrekken van adviezen kosten moet maken is Collect & Clean gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever, ook indien geen overeenkomst met Collect & Clean tot stand komt c.q. door Opdrachtgever geen opdracht aan Collect & Clean wordt gegeven.

2.5 Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht Collect & Clean niet tot acceptatie van enige opdracht.

2.6 Collect & Clean behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaven van redenen te weigeren.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Met inachtneming van het hierna volgende komt een overeenkomst met Collect & Clean tot stand nadat Collect & Clean en de Opdrachtgever een opdracht schriftelijk of anderszins hebben aanvaard respectievelijk hebben bevestigd.

3.2 Collect & Clean zal de werkzaamheden met zorg uitvoeren, overeenkomstig de met
Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken, procedures en/of projectplanning.

3.3 De werkzaamheden zullen overeenkomstig de overeengekomen projectplanning en/of kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

3.4 Behalve indien tijdig gemeld door Opdrachtgever, komen alle kosten veroorzaakt door wijzigingen in de vooraf overeengekomen projectplanning welke niet toerekenbaar zijn aan Collect & Clean, voor rekening van Opdrachtgever.

3.5 Opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdrachtuitvoering van Collect & Clean behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.

3.6 Collect & Clean is geheel vrij in de keuze van onderhoudsmiddelen c.q. – materialen c.q. reinigings- en hulpmiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle door Collect & Clean opgegeven prijzen zijn steeds in euro en exclusief omzetbelasting en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.

4.2 Prijswijzigingen voortvloeiend uit door de Overheid opgelegde heffingen en/of belastingen of andere maatregelen, -alsmede kostenstijgingen, zoals stijging van de inkoopprijzen, van lonen of van vervoerskosten, die zijn ontstaan na het doen van een aanbieding of na totstandkoming van de overeenkomst,- zullen direct en volledig vanaf het moment dat deze van toepassing zijn aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

4.3 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijzen en opgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

4.4 Collect & Clean heeft het recht periodiek, doch in ieder geval per 1 januari van enig jaar, de door haar gehanteerde prijzen en tarieven te herzien. Collect & Clean bericht de Opdrachtgever daarvan schriftelijk.

4.5 Aanpassing van een overeengekomen prijs is evenzeer mogelijk in alle gevallen waarin gedragingen van de Opdrachtgever zulks redelijk maken. Voornoemde geldt ook indien gegevens van belang voor uitvoering van de opdracht verstrekt door Opdrachtgever foutief zijn, dan wel verstrekking van deze gegevens foutief gebeurd is. Dit artikel is in ieder geval van toepassing indien de uitvoering van de opdracht door toedoen van de Opdrachtgever wordt belemmerd, vertraagd, veranderd, uitgebreid en/of verminderd. Hierin geldt dat voor de Opdrachtgever geen geldige reden is gelegen de overeenkomst ter zake levering van diensten c.q. werkzaamheden op te zeggen c.q. de ontbinding daarvan in te roepen.

Artikel 5: Betalingen en zekerheid
5.1 Collect & Clean is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst aanbetaling in de vorm van een voorschot van 100% te vragen.

5.2 Voorts is Collect & Clean gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld middels een deugdelijke bankgarantie.

5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

5.4 Collect & Clean behoudt zich het recht voor een overeenkomst als ontbonden te beschouwen, uitvoering van geaccepteerde opdrachten te weigeren of op te schorten indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige (betalings)verplichting. Een dergelijke ontbinding, weigering of opschorting zal Opdrachtgever nimmer ontslaan van enige reeds ontstane betalingsverplichting.

5.5 Alle aan Collect & Clean gedane betalingen door Opdrachtgever strekken in de eerste plaats in mindering van de (buitengerechtelijke) kosten ter zake van niet (gehele) voldoening van een of meer facturen, vervolgens in mindering van de verschenen rente ter zake van niet (gehele) voldoening van één of meer facturen en tenslotte in mindering op de oudste openstaande facturen van opdrachtgever en de lopende rente, ongeacht andersluidend beding.

5.6 Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking is nimmer aan de Opdrachtgever toegestaan en Opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.

5.7 Afwijkende betalingsafspraken waaronder maar niet beperkt tot afspraken over betalingsdatum, binden uitsluitend wanneer deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

5.8 Opdrachtgever is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling.

5.9 Wanneer een factuur binnen bovenvermelde betalingstermijn en na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is Opdrachtgever aan Collect & Clean rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar over de hoofdsom.

5.10 In geval van (buiten)gerechtelijke invordering of poging daartoe is Opdrachtgever, -naast de hoofdsom, rente en beslagkosten,- incassokosten verschuldigd welke 15% van de openstaande hoofdsom -belopen, met een minimum van € 500,-. De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit van aanschrijving van Opdrachtgever door Collect & Clean dan wel een derde incasseerder.

5.11 In geval van surseance van betaling van de Opdrachtgever, (aanvraag van het) faillissement van Opdrachtgever, ontbinding van de Vennootschap van de Opdrachtgever, (besluit van de Opdrachtgever tot) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming of van de Vennootschap van de Opdrachtgever, beslag op een belangrijk vermogen van de Opdrachtgever, het ook na een schriftelijke ingebrekestelling niet of niet volledig nakomen door de Opdrachtgever van
enige contractuele verplichtingen jegens Collect & Clean, worden alle bedragen welke door Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd direct geheel opeisbaar. Collect & Clean is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

Artikel 6: Reclames
6.1 Reclames dienen binnen 14 dagen na verzending van de desbetreffende factuur schriftelijk te worden gedaan, waarna elk recht op reclameren is vervallen.

6.2 Indien reclames door Collect & Clean als gegrond worden erkend, is Collect & Clean gerechtigd hetzij kosteloos binnen redelijke termijn voor vervanging, reparatie of een andere vorm van nakoming te zorgen, hetzij een gepaste prijsreductie te verlenen.

6.3 Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen Opdrachtgever nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven betalingstermijn ten aanzien van de overige posten als vermeld op de factuur.

6.4 Elk recht op reclame vervalt, indien de Opdrachtgever zijnerzijds op enigerlei wijze in de nakoming van zijn verplichtingen in gebreke is.

Artikel 7: Levertijd
7.1 Elke levertijd -de tijd zoals uitdrukkelijk overeengekomen met Collect & Clean, c.q. door Collect & Clean uitdrukkelijk toegezegd, waarbinnen de werkzaamheden c.q. adviezen c.q. offertes c.q. levering van diensten dienen te worden verricht dan wel de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd- is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden. De levertijd wordt zoveel mogelijk in acht genomen, doch overschrijding van de overeengekomen of gebruikelijke levertijd veroorzaakt door verandering van voornoemde omstandigheden geeft de Opdrachtgever geen recht tot het weigeren van de te leveren diensten, noch tot gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

7.2 Als Opdrachtgever niet voldoet aan zijn contractuele verplichtingen heeft Collect & Clean het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot aan de desbetreffende verplichting is voldaan. Collect & Clean behoudt zich het recht voor een vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen voor de extra kosten veroorzaakt door dergelijke opschorting.

Artikel 8: Meer-minderwerk
8.1 Collect & Clean zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.

8.2 Indien er voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Collect & Clean de Opdrachtgever te voren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

8.3 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a) In geval de Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de werkzaamheden wenst. Collect & Clean van oordeel is dat die werkzaamheden daardoor verzwaard en/of uitgebreid worden.

b) In gevallen waarin Collect & Clean aanvullingen en/of wijzigingen van de werkzaamheden nodig acht (voor):

– Een goede vakkundige uitvoering van de overeenkomst;
– Op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften;
– Op grond van niet nakoming door de Opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en Collect & Clean van oordeel is dat de werkzaamheden hierdoor verzwaard en/of uitgebreid worden.

c) In de gevallen waarin verrekening als meer- en minderwerk in de opdracht respectievelijk in deze voorwaarden is omschreven.

Artikel 9: Wijzigingen en annuleringen
9.1 De Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren. De datum van de annulering is de datum waarop het annuleringsbericht door Collect & Clean is ontvangen. Aan een mondelinge annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

9.2 In geval van vermindering van de aantallen overeengekomen in de overeenkomst, is de Opdrachtgever gehouden te betalen:

– Tot 6 maanden voor aanvang van de werkzaamheden: Kosteloze vermindering van de aantallen.
– Tot 3 maanden voor aanvang van de werkzaamheden: 50% van het overeengekomen tarief.
– Tot 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden: 75% van het overeengekomen tarief.
– Binnen 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden: 100% van het overeengekomen tarief.

9.3 In geval van annulering van de overeenkomst, is de Opdrachtgever gehouden te betalen:

– Tot 6 maanden voor aanvang van de werkzaamheden: Kosteloze annulering.
– Tot 3 maanden voor aanvang van de werkzaamheden: 50% van het overeengekomen tarief.
– Tot 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden: 75% van het overeengekomen tarief.
– Binnen 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden: 100% van het overeengekomen tarief.

Artikel 10: Werkzaamheden (verplichtingen Collect & Clean en Opdrachtgever)

Verplichtingen Opdrachtgever
10.1 De Opdrachtgever is verplicht de opdracht correct en zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de opdracht) per ommegaande aan Collect & Clean schriftelijk te bevestigen.

10.2 De Opdrachtgever verplicht zich al datgene te doen respectievelijk na te laten wat voor een goede opdrachtuitvoering nodig is en alle in verband hiermee noodzakelijke voorzieningen te treffen, o.a. door het hebben van de benodigde vergunningen/ontheffingen, het zorg dragen voor, het ter beschikking stellen aan alsmede het bereikbaar hebben voor Collect & Clean van water, gas, licht, elektriciteit, ruimte voor het plaatsen van magazijnopslag en materialen, goede en verharde aan- en
afvoerwegen en een onder alle omstandigheden, ook voor zwaar materieel, goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt. Alles voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

10.3 De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende toegangsbandjes/passen, parkeerplaatsen op de crewparking, eten, drinken en crewcatering voor de medewerkers van Collect & Clean.

10.4 De Opdrachtgever staat er voor in dat te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddelen op de dagen waarop ze worden geledigd en/of opgehaald, gereed staan op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in goed overleg vastgestelde plaats, goed en kosteloos bereikbaar is voor medewerkers en materieel van Collect & Clean, zodanig dat hun plaatsing niet in strijd komt met de veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor Collect & Clean of derden.

Verplichtingen Collect & Clean

10.5 De in de overeenkomst genoemde termijnen waar binnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering. In geval van overschrijding van deze termijnen is Collect & Clean niet in gebreke of verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en heeft de Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, dan nadat de Opdrachtgever Collect & Clean schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld om de werkzaamheden alsnog uit te voeren.

10.6 Collect & Clean is gerechtigd de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten. Collect & Clean is voorts gerechtigd om derden in te schakelen bij uitvoering van de werkzaamheden.

10.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Collect & Clean niet gehouden om meer werkzaamheden uit te voeren dan in de overeenkomst is neergelegd.

Artikel 11: Materialen en aansprakelijkheid
11.1 De materialen blijven te allen tijde eigendom van Collect & Clean. Het is de Opdrachtgever verboden de materialen te verkopen, te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

11.2 Vanaf het moment dat de materialen in de macht van de Opdrachtgever komen gaat het risico ter zake van verlies van of schade aan de materialen over op de Opdrachtgever. Alle materialen worden geacht zich in goede staat te bevinden op het moment dat zij in de macht van de Opdrachtgever komen, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden klachten omtrent of gebreken aan de materialen uiterlijk binnen vijf dagen nadat de materialen in de macht van de Opdrachtgever zijn gebracht schriftelijk aan Collect & Clean te melden.

11.3 De Opdrachtgever is gehouden verlies en/of schade aan de materialen terstond schriftelijk aan Collect & Clean te melden. Onder schade wordt o.a. verstaan; schade wegens brand, diefstal en besmeuring. De beschadigde materialen worden door Collect & Clean gerepareerd, dan wel vervangen, een en ander ter beoordeling van Collect & Clean. Collect & Clean zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening brengen.

11.4 De Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de behoorlijke bewaring van de materialen. De Opdrachtgever is gehouden om de materialen op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen, te beladen en schoon te houden.

11.5 Schade geleden door de Opdrachtgever en of derden, veroorzaakt door de materialen nadat de materialen in de macht zijn gekomen van de Opdrachtgever is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Collect & Clean, en door Collect & Clean ingeschakelde derden voor alle aanspraken in dit verband.

11.6 Kosten vanwege de normale slijtage van de materialen dan wel schade veroorzaakt aan de materialen door toedoen van Collect & Clean komen voor rekening van Collect & Clean. Reparatie en/of vervanging van de materialen door Collect & Clean of door Collect & Clean ingeschakelde derden dient door de Opdrachtgever te worden gedoogd. De opdrachtgever heeft in geen geval recht op vergoeding wegens ongemak, tijdverlet, vervanging of anderszins.

11.7 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing van de materialen op zijn terrein en de openbare weg in overeenstemming met zijn aanwijzingen. De Opdrachtgever vrijwaart Collect & Clean, en door Collect & Clean ingeschakelde derden voor alle aanspraken in dit verband.

11.8 Collect & Clean is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever vanwege belemmeringen in het gebruik van de materialen, welke derden aan de Opdrachtgever toebrengen.

11.9 De Opdrachtgever is gehouden de materialen na beëindiging van de overeenkomst, in goede staat (en voor zover het inzamelmiddelen betreft, tevens leeg tenzij anders overeengekomen) aan Collect & Clean te retourneren.

Artikel 12: Intellectueel eigendom en geheimhouding
12.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op de geleverde materialen aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent eigendomsrechten, te verwijderen, wijzigen of de materialen op enig gedeelte daarvan na te maken.

12.2 Alle door Collect & Clean aan de Opdrachtgever verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven eigendom van Collect & Clean. Collect & Clean behoudt daarop het auteursrecht.

12.3 Het afvalplan: dat Opdrachtgever gebruikt bij de vergunningaanvraag wordt kosteloos aangeboden, indien Opdrachtgever tot een overeenkomst komt met Collect & Clean. In geval er geen sprake is van een verdere samenwerking, zal Collect & Clean de kosten voor dit plan (€ 450,-) in rekening brengen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Collect & Clean
13.1 Collect & Clean kan op geen enkele wijze door de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden voortvloeiende uit of in verband staande met de door Collect & Clean verrichte werkzaamheden, met uitzondering van opzet en grove schuld.

13.2 In geen geval is Collect & Clean aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.

13.3 Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen zeven dagen na voltooiing van de
werkzaamheden waarmee de schade rechtstreeks verband houdt of na aflevering van de producten, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14: Vrijwaring Collect & Clean en aansprakelijkheid Opdrachtgever
14.1 Behoudens in geval van opzet en grove schuld van (de bedrijfsleiding van) Collect & Clean vrijwaart de Opdrachtgever Collect & Clean ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van direct en indirecte schade en/of kosten in verband met de overeenkomst.

14.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade door hem toegebracht aan het personeel en/of de eigendommen van Collect & Clean en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen door of vanwege de Opdrachtgever aan Collect & Clean gegeven.

14.3 Collect & Clean aanvaardt onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid voor de inhoud van het ingezamelde afval en/of restafval dat bij het reinigen vrij komt noch voor schade voortvloeiend uit eventuele aantasting van het milieu daardoor.

14.4 De Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het niet voldoen aan de verplichtingen in de overeenkomst door de Opdrachtgever.

Artikel 15: Overmacht
15.1 Collect & Clean kan zich beroepen op overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Collect & Clean onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

15.2 In voorstaand verband wordt mede als overmacht beschouwd:
– Storing in het bedrijf van Collect & Clean dan wel belemmering waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaar of bezwaarlijk wordt gemaakt;
– Storing in de bedrijven, afnemers of toeleveranciers of in andere bedrijven van derden waarop Collect & Clean is aangewezen voor het (tijdig) kunnen nakomen van de overeenkomst;
– Staking, ziekte of ongeval van personeel met de uitvoering van de opdracht belast;
– (Burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, rellen, (natuur)rampen, ongevallen, brand, transport- stremmingen, overheidsmaatregelen die op de uitvoering van de opdracht van invloed zijn, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf Collect & Clean of in de bedrijven waarvan Collect & Clean zaken betrekt ten behoeve van de uit te voeren opdracht.
– Vertraagde of niet-acceptatie van de afvalstoffen door een be- of verwerkingsinrichting.
– Vertraagde of foutieve levering, door welke oorzaak dan ook, van door Collect & Clean tijdig en op de juiste wijze bestelde zaken ten behoeve van de uit te voeren opdracht.

15.3 In geval van overmacht zal de Opdrachtgever Collect & Clean de gelegenheid geven haar verplichtingen na te komen. Indien de overmachtstoestand aanhoudt heeft Collect & Clean het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat deze wel uitvoerbaar is.

15.4 Indien dit laatste in redelijkheid binnen redelijke termijn niet mogelijk is, hebben partijen elk het recht de overeenkomst schriftelijk (buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden. De ontbindingsverklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij. Bij ontbinding wegens de in dit lid omschreven overmachtstoestand is geen der partijen jegens elkaar tot enige (gevolg)schadevergoeding gehouden.

15.5 Indien Collect & Clean bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk te factureren.

Artikel 16: Slotbepalingen
16.1 Opdrachten aangenomen door alsmede voorwaarden en bedingen overeengekomen met vertegenwoordigers van Collect & Clean dienen door tekenbevoegde personen van Collect & Clean schriftelijk te worden bevestigd alvorens zij bindend zijn voor Collect & Clean.

16.2 Op offertes c.q. adviezen c.q. werkzaamheden, overeenkomsten ter zake levering van diensten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.3 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij dwingend recht anders bepaald.

16.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om als dan (een zodanige) regeling(-en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(-en) zoveel mogelijk benadert.